Instytut Matematyki

Instytut Matematyki

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechnika Poznańska

Wniosek o zaliczenie komisyjne

plik do pobrania: wniosek o zaliczenie komisyjne
Uwaga!
Mail jest potwierdzeniem otrzymania drugiej oceny niedostatecznej.
W sytemie eProto może być wpisana inna data uzyskania tej oceny.
miejsce złożenia: Sekretariat Instytutu Matematyki
termin: 3 dni od otrzymania drugiej oceny niedostatecznej
załącznik: wydrukowany mail z informacją z systemu eProto o otrzymaniu drugiej oceny

Szablon pracy dyplomowej

plik do pobrania (Word): szablon_WORD.doc
w formacie .pdf: szablon_WORD.pdf
plik do pobrania (LaTex): szablon_LATEX.zip
w formacie .pdf: szablon_LATEX.pdf